آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت 14روز شنبه مورخ 23/04/1403 در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

دیگران چه می خوانند:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال 1403؛

4- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال 1403؛

5- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال 1403؛

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛

7- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

8- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال 1403؛

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه دی

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟