درباره ما


پایگاه خبری افق بازار مستقل بوده و به هیچ گروه و حزبی وابسته نمی باشد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهار سادات میر محمد کاشی

شماره مجوز: 88962

زمینه فعالیت: اقتصادی

بازرگانی و ارتباطات:  09124912044 (میرکاشی)

 

تبلیغات متنی