پایگاه خبری افق بازار 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهار سادات میر محمدکاشی

بازرگانی و ارتباطات: 09124912044  (میرکاشی)

شماره مجوز: 88962

زمینه فعالیت: اقتصادی

 

تبلیغات متنی